معرفی معاونین

بر اساس آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه از نظر درجه بندی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع محسوب می شود. این واحد هم اکنون با بیش از 14000 دانشجو که در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد , دکتری  مشغول به تحصیل می باشند دارای حوزه های مستقل معاونت اداری و مالی ، معاونت پژوهش و فن آوری، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، معاونت عمرانی و معاونت سما می باشد.

 

 


معاونت توسعه مدیریت و منابع 

  شماره تماس: 08337243197

  پست الکترونیک:jamshidinavid@iauksh.ac.ir 

  معاون اداری مالی:  آقای دکتر بابک جمشیدی نوید

  

 معاونت پژوهش و فناوری

  شماره تماس:  08337252218

  پست الکترونیک:  mehras@iauksh.ac.ir

  معاون پژوهش و فناوری:  آقای دکتر علی مهراس مهرابی

   

 معاونت آموزشی

  شماره تماس:  08337252293

  پست الکترونیک:fyo@iauksh.ac.ir

سرپرست معاون آموزشی:  آقای دکتر فریبرز یوسفوند

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

  شماره تماس: 

  پست الکترونیک:   

 معاون دانشجویی: خانم دکتر مریم اسلام پناه

 

 معاونت عمرانی

  شماره تماس:  08337252242

  پست الکترونیک: 

  معاون عمرانی: آقای مهندس رضا خالقی

   

 

 معاونت سما

  شماره تماس: 38223569-083

  پست الکترونیک: 

  معاون سما: آقای سیروس احمدی