حدیث روز : از حصرت علی (ع)
موضوع حدیث: به رشد و بلوغ رسیدن.« نقل ازوسایل الشیعه- ج15 ص 25 »
متن حدیث: کسی که به نفس خود، خواسته نفس را عطا نکند، به رشد خود رسیده است.

اخبار حوزه ها