حدیث روز : از نبی مکرم اسلام (ص)
موضوع حدیث: از شروط مردانگی و عدالت در افراد.« نقل ازعیون اخبار الرضا ( ج2ص30)»
متن حدیث: هر کسی در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند، دروغ نگوید و خلف وعده ننماید، او جوانمردیش کامل، عدالتش آشکار، برادریش واجب و غیبتش حرام است.