حدیث روز : از حضرت علی (ع)
موضوع حدیث: یاران دروغ. « نقل ازنهج البلاغه ابن ابی الحدید »
متن حدیث: دو چیز از دروغ جدا نمی شود، اول بسیار وعده دادن و دوم به شدت عذر خواهی کردن.