حدیث روز : از امام علی (ع)
موضوع حدیث: رحمت با گنه کاران.« نقل ازنهج البلاغه ( صبحی)»
متن حدیث: شایسته است که افراد پاکدامن و بهره مند از سلامت، با گنهکاران و اهل معصیت رحیم باشند و سپاسگزاری (حق) بر جان آنان چیره شود.