انتخاب رییس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان رییس هیات امنای انجمن بین المللی آسایهل
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
دکتر میرزاده در: «همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه های مرتبط »
۱۳۹۵/۰۹/۱۵