کمیته ورزشی:

 

این کمیته جهت استعداد یابی دانشجویان واحد به منظور تشکیل تیمهای ورزشی و شرکت آنان در مسابقات داخلی،منطقه ای و کشوری تشکیل گردیده است.وعهده دار امور ی از قبیل:تنظیم قرارداد با مربیان مدعو جهت آماده نمودن تیمهای ورزشی،تهیه ملزومات براساس درخواست مدیر گروه جهت کلاسهای تربیت بدنی،تهیه ملزومات اعزام تیمها به مسابقات و....می باشد.

 

 

 

 

 

 


 اعضای کمیته  ورزشی

       نام و نام خانوادگی

   سمت در دانشگاه

آقای دکتر نوذر قنبری

  رئیس دانشگاه

آقای دکتر جواد مسعودی

  معاون اداری و مالی

جناب آقای دکتر حسن امیری

  معاون دانشجویی

آقای دکتر حسن صفی خانی

  مدیر دانشجویی

آقای دکتر محمدجلیلوند

مدیرگروه تربیت بدنی

آقای مهندس کامران قدرتی

رئیس اداره تربیت بدنی

آقای دکتر حسن صفی خانی

کارشناس اداره تربیت بدنی