وظايف و اختيارات کمیته ترفیع  

ترفیع پایه اعضای هیأت علمی 

 

اعضای کمیته ترفیع
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در کمیته
آقای دکتر مسلم رستمی معاون آموزشی عضو کمیته
آقای دکتر بابک کرمی مسئول کارگزینی هیأت علمی عضو کمیته
آقای دکتر جواد مسعودی معاون اداری مالی عضو کمیته
آقای دکتر محمد مهدی جوکار معاون پژوهش و فناوری عضو کمیته