وظايف و اختيارات کمیسیون موارد خاص  

بررسی و رفع مشکلات آموزشی دانشجویان از نظر سنوات آموزشی ، شرایط اخراجی ، مرخصی ها ، ثبت نام با تاخیر و ...که طبق بخشنامه 234483/30 به تاریخ 17/6/1389 کمیسیون موارد خاص به واحد تفویض اختیار گردیده است .

 

اعضای کمیسیون موارد خاص
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در شورا
آقای دکترنوذر قنبری ریاست دانشگاه رئیس کمیسیون
آقای دکتر مسلم رستمی معاون آموزش دبیر کمیسیون
آقای دکتر مجید فرهیان مدیر کل آموزش عضو کمیسیون
آقای دکتر علی مهراس مهرابی رئیس دانشکده کشاورزی عضو کمیسیون
آقای دکتر شهرام فتاحی معاون دانشجویی و فرهنگی عضو علی البدل کمیسیون