دکتر فرهاد گلمحمدی

    مدرک تحصیلی:شیمی فیزیک

      درجه علمی: استاد یار

      گروه:شیمی

 

 • آدرس پست الکترونیک : 

                              golmohammadifarhad@gmail.com         

 • تماس:   

        08337243065: دفتر                                                                                  

      08337243193: فاکس                                                                                     

 

 • تحصیلات:
 • دکتری تخصصی :
  • دکترای شیمی  فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد
  • کارشناسی ارشد شیمی  فیزیک از دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی
  • کارشناسی شیمی محض از دانشگاه بوعلی سینا

 

 • سوابق علمی- آموزشی: