وظايف و اختيارات هیأت اجرایی جذب

بررسی ابتدایی و نهایی پرونده های درخواست جذب هیأت علمی واحدها و مراکز استان 

اعضای هیأت اجرایی جذب
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در کمیته
آقای دکتر نوذر قنبری ریس دانشگاه رئیس هیأت اجرایی جذب
حاج آقا مهدی قدرتی رئیس دفتر نهاد مقام معظم رهبری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
آقای دکتر مسلم رستمی معاون آموزشی دبیر هیأت اجرایی
خانم دکتر مریم اسلام پناه مدیر گروه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی عضو کمیته
آقای دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی عضو کمیته