وظايف و اختيارات کمیته منتخب استان کرمانشاه 

 

 

اعضای کمیته منتخب استان
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در کمیته
آقای دکتر حسن امیری معاون دانشجویی عضو کمیته
آقای دکتر مسلم رستمی معاون آموزشی عضو کمیته
آقای دکتر بابک کرمی مسئول کارگزینی هیأت علمی عضو کمیته
خانم دکتر سرور صادقی مدیر گروه شیمی عضو کمیته
خانم دکتر فاطمه کوچکی نژاد مدیر گروه جغرافیا عضو کمیته
آقای دکتر حسین رضا شهبازی مدیر گروه دامپزشکی عضو کمیته
آقای دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی عضو کمیته