معرفی معاونین

بر اساس آیین نامه های دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه از نظر درجه بندی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بسیار بزرگ محسوب می شود. این واحد هم اکنون با بیش از 22000 دانشجو که در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد , دکتری  مشغول به تحصیل می باشند دارای حوزه های مستقل معاونت اداری و مالی ، معاونت پژوهش و فن آوری، معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، معاونت عمرانی و معاونت سما می باشد.

 

 


معاونت اداری مالی

  شماره تماس: 08337243197

  پست الکترونیک:alirezamoradi_econ@iauksh.ac.ir

  معاون اداری مالی:  آقای دکتر علیرضا مرادی

  

 معاونت پژوهش و فناوری

  شماره تماس:  08337252218

  پست الکترونیک:  mehras@iauksh.ac.ir

  معاون پژوهش و فناوری:  آقای دکتر علی مهراس مهرابی

   

 معاونت آموزشی

  شماره تماس:  08337252293

  پست الکترونیک: m.h.tavana.ac.ir

معاون آموزشی:  آقای دکترمحمد هادی توانا

   

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

  شماره تماس: 

  پست الکترونیک:   

 معاون دانشجویی: آقای احمد زارعی

 

  

 

 معاونت عمرانی

  شماره تماس:  08337252242

  پست الکترونیک: mrghotb@iauksh.ac.ir

  معاون عمرانی: آقای مهندس محمدرضا قطب

   

 

 معاونت سما

  شماره تماس: 38223569-083

  پست الکترونیک: 

  معاون سما: آقای سیروس احمدی