کمیته نقل و انتقالات:

 

این کمیسیون  که متشکل از ریاست واحد،معاونت و مدیردانشجویی و معاونت آموزش و مسئول نقل و انتقالات می باشد موظف به رسیدگی به درخواست متقاضیان انتقالی و میهمانی طبق شرایط آیین نامه و اختیار واحد می باشد.کمیته  با توجه  به تعداد درخواستها در دو دوره برگزار می گردد.

مرحله اول برای نیمسال اول از پانزدهم خرداد لغایت  پانزدهم شهریورماه و مرحله دوم نیز از پانزدهم آذز ماه تا پانزدهم بهمن برای نیمسال دوم برگزار می گردد.

 

 

 

 


 اعضای کمیته نقل وانتقالات

       نام و نام خانوادگی

   سمت در دانشگاه

آقای دکتر نوذر قنبری

  رئیس دانشگاه

آقای دکتر حسن امیری

  معاون دانشجویی

آقای دکتر مسلم رستمی

معاون آموزش

آقای دکتر حسن صفی خانی

  مدیر دانشجویی