كميته انضباطي دانشجويان:

کمیته انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل  شود.این کمیته وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را به گونه ای که در آیین نامه کمیته انضباطی تعیین می کند به عهده می گیرند.

اعم موارد مورد بررسی در این کمیته عبارتند از:

-تقلب در امتحان،فرستادن جایگزین در جلسه امتحان،عدم رعایت شئونات دانشجویی وخوابگاه،عدم رعایت نظم وسایر تخلف ها و... .

 


 اعضای کمیته انضباطی دانشجویان

 

نام و نام خانوادگی

        سمت در دانشگاه

       سمت در کمیته

جناب آقای دکتر حسن امیری

معاون دانشجویی

رئیس کمیته

آقای دکتر حسن صفی خانی

مدیر دانشجویی

 دبیر کمیته  (بدون حق رای )

سرکارخانم هنگامه صفری

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

عضو کمیته

 آقای محمد سهراب بیگ

عضو هیات علمی

عضو کمیته و حقوقدان

آقایمحمد سهراب بیگ

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضو کمیته  

آقای جواد باقلی

دانشجوی کارشناسی ارشد

عضو کمیته