وظايف و اختيارات شوراي انتشارات  

·         اتخاذ تصمیم درباره مجوز چاپ و تجدید چاپ

·         تعیین حق الزحمه مؤلف، مترجم، ویراستار و هیأت تحریریه نشریه و نویسندگان

·         ارزیابی و قیمت گذاری کتب و مقالات مربوط و نیز تخفیف بهای کتب و نشریات ادواری واحدهای دانشگاهی

·         تعیین حدود تعداد صفحات کتب و نشریات به منظور پرداخت های مربوطه

 

اعضای شورای انتشارات
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در شورا
آقای دکتر محمد مهدی جوکار معاون پژوهش و فناوری رییس شورا
سرکار خانم دکترحسن امیری معاون دانشجویی عضو شورا
آقای دکتر بهروز راسخی مدیر امور پژوهش و فناوری دبیر شورا
آقای علی احمدی مسئول انتشارات علمی عضو شورا
آقای دکتر محمدمهدی جوکار عضو هیأت علمی گروه کشاورزی عضو شورا
آقای فرشاد پرهام نیا عضو هیأت علمی گروه کتابداری عضو شورا
خانم مریم رضابیگی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی عضو شورا