تقویم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 

         دوره های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی     

                                                                                                                                  

عنوان برنامه زمان اجرا

نحوه ارائه یک سمینار خوب

تیرماه

 مدیریت اطلاعات علمی با نرم افزارEND NOTE()

تیرماه

چگونه از یک متن علمی اطلاعات استخراج کنیم

شهریور ماه

آشنایی با نرم افزارMS.Outlook

شهریور ماه

آشنایی با نرم افزارExcel

شهریور ماه

معرفت شناسی اسلامی

شهریور ماه

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

مهر ماه

آمادگی IELTS یک(شنیداری)

مهر ماه

آشنایی با نرم افزار Word

مهر ماه

برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس

مهر ماه

آمادگی IELTS دو(خواندن)

ابان ماه

آمادگی IELTS سه(صحبت کردن)

اذرماه

آمادگی   IELTS چهار   (نوشتن)

بهمن ماه

تبیین سند چشم انداز و مبانی فرهنگی و اجتماعی آن   

بهمن ماه

 

دوره های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی بورسیه

عنوان برنامه زمان اجرا

مهارت های تعلیم و تربیت 1

تیرماه

مهارت های تعلیم و تربیت 2

شهریورماه

مهارت های تعلیم و تربیت 3

دی ماه