همایش های برگزارشده در سال1392

گردهمایی سراسری معاونین پژوهشی همایش  سبک  زندگی امام علی(ع) همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
تاریخ برگزاری همایش : 27 و 28 شهریور ماه 92 تاریخ برگزاری همایش : 8 آبان ماه 92 تاریخ برگزاری همایش : 28 و 29 آذر ماه 92
همایش ملی اقتصاد کاربردی همایش پژوهشی، فرهنگی، منطقه ای  حریم ماه همایش پژوهشی، فرهنگی، منطقه ای  از محراب تا معراج
تاریخ برگزاری همایش : 13 و 14 اسفند ماه 92 تاریخ برگزاری همایش : 30 بهمن ماه 92 تاریخ برگزاری همایش : 06 اسفند ماه 92