دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
 
 
  • آدرس پستی :  کرمانشاه – میدان فردوسی – انتهای شهرک متخصصین – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی  امام خمینی (ره) -   کدپستی 6718997551 
  •  
  •  
 

حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

نام قسمت

آدرس

شماره تماس

رياست

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه سوم  - كدپستي 6718997551

نمابر 08337243193

دفتر نهاد رهبری

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265156-7 

نمابر: 08337243193

مديريت دفتر رياست

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه سوم – كدپستي 6718997551

 نمابر:  08337243066

منشی دفتر رياست

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه سوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337243065

 نمابر 08337243193

مدیر روابط عمومي

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه سوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252225

 08337252456

اداره حراست

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه سوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 4 - 08337265153

 نمابر 08337252233

گزينش دانشگاه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252361

 

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551 تلفن خط مستقیم: 08337243178

دفتر نظارت و ارزيابي

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفنخانه:

9-08337243181داخلی 2273

دفتر امور حقوقی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252351

 

دفتر فرهنگ اسلامی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265149

 

کانون فارغ التحصیلان

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252220

حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

معاونت پژوهش و فناوری

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه سوم - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252218 

نمابر : 08337252218 

کارشناس امور پژوهشی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه سوم - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252217 

مدیر کتابخانه / کتابخانه دیجیتال

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه دوم - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم:  08337252502

 نمابر : 08337252502

باشگاه پژوهشگران جوان

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه دوم - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265127 

انجمن علمی-ادبی و هنری

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه دوم - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265127 

ژورنال بین المللی نانو لترز

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه سوم - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265128 

نمابر : 08337265128  

دبیرخانه همایش ها

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه دوم - كدپستي 6718997551

تلفنخانه:

9-08337243181داخلی 2341

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان مرکزی کتابخانه و فناوری اطلاعات - طبقه سوم - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265143

مدیر آزمایشگاه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان پروفسور شمسی پور - طبقه سوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265130

حوزه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

معاونت دانشجویی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337243195 

نمابر : 08317243195 

مديريت دانشجویی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265141

امور فارغ التحصیلان

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265138

تربیت بدنی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252208

سرپرستی خوابگاه

 شهرک متخصصین- مجتمع خوابگاه دختران دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

تلفن خط مستقیم: 08337244300 

 


حوزه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

معاونت آموزش

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337243194

نمابر : 08337243194

مديريت آموزش

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265145

برنامه ریزی کلاسهای دانشکده فنی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان دانشکده علوم پایه – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265131

برنامه ریزی کلاسهای دانشکده ادبیات

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان کارشناسان آموزش دانشکده ادبیات و حقوق – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265133

برنامه ریزی کلاسهای دانشکده تحصیلات تکمیلی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - دانشکده تحصیلات تکمیلی– كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337243192  

کارگزینی هیئت علمی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم:  08337265147 

دبیرخانه جذب هیئت علمی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم:  08337265148 

 

ریاست دانشکده علوم پایه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - دانشکده علوم پایه – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252313

ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337243198

ریاست دانشکده حقوق

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی– كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265123  

ریاست دانشکده تحصیلات تکمیلی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - دانشکده تحصیلات تکمیلی– كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337243194  

معاونت آموزشی دانشکده تحصیلات تکمیلی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - دانشکده تحصیلات تکمیلی– كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08317252487

امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - دانشکده تحصیلات تکمیلی– كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252228  

امور ثبت نام

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان کارشناسان آموزش دانشکده ادبیات و حقوق – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252188

 

حوزه اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

معاونت اداری مالی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337243197 

مديريت امور اداری

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265121

مديريت امور مالی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265140 

شهریه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265119 

صندوق رفاه دانشجویان

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252186 

صدور چک

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265155 

کارگزینی کارکنان

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265144 

دبیرخانه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم و نمابر: 08337243196 

بانک ملی شعبه دانشگاه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان بانک ملی – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337254041

بانک ملت شعبه دانشگاه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان بانک ملت – كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265134

تلفنخانه

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

08337243181-9

08337252307-8

08337243190-91 

08337252300 

حسابرسی و خزانه داری

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه اول – كدپستي 6718997551

08337252293

حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

معاونت  عمرانی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252242 

مدير فنی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337252343

دفتر فنی

انتهای شهرک متخصصین- مجتمع امام خمینی(ره) - ساختمان شهدای باقری(اداری)- طبقه دوم  - كدپستي 6718997551

تلفن خط مستقیم: 08337265137