کمیته تخفیف:

مطابق ماده 11آئین نامه صادره از سازمان مرکزی،به دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت با تصویب کمیته ای مرکب از :معاون آموزش،معاون دانشجویی و رئیس واحد تخفیف اعطا می گردد که مسئولیت اجرایی با معاونت دانشجویی واحد می باشد. کمیته تخفیف دو بار در سال (در هر نیمسال یک جلسه) برگزار می گردد.لازم به ذکر است به دانشجویان میهمان هیچگونه تخفیفی تعلق نمی گیرد.

 


 اعضای کمیته تخفیف

       نام و نام خانوادگی

   سمت در دانشگاه

آقای دکتر نوذر قنبری

  رئیس دانشگاه

آقای دکتر حسن امیری

  معاون دانشجویی

آقای  دکتر مسلم رستمی

 معاون آموزش