وظايف و اختيارات شورای آموزشی 

·         همکاری با معاون آموزشی دانشگاه جهت اجرای مصوبات شورای واحد دانشگاهی و تصمیمات هیت رئیسه محترم واحد دانشگاهی

·         برنامه ریزی آموزشی و تقویم آموزشی دانشگاه

·         نحوه اجرای سرفصل دروس

·         ارائه طرحهای مناسب آموزشی کوتاه مدت

·         بررسی کیفیت آموزشی دانشگاه

·         بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته های جدید

·         بررسی متون و جزوه و کتابهای ارائه شده از لحاظ تطبیق با سرفصلهای مصوب

·         بررسی برخی موارد پیش بینی نشده رخ داده در خصوص دانشجویان

 

اعضای شورای آموزشی
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در شورا
آقای دکترمسلم رستمی معاون آموزشی رئیس شورا
آقای دکتر مجید فرهیان مدیر آموزش دبیر شورا
آقای دکتر فرشاد پرهام نیا مسئول برنامه ریزی آموزشی عضور شورا
آقای دکتر شهرام فتاحی معاون دانشجویی و فرهنگی عضور شورا
آقای دکتر علی مهراس مهرابی رئیس دانشکده کشاورزی عضور شورا