کمیته دانشجویی:

این کمیته به منظور تقویت حوزه  معاونت دانشجویی در جهت تامین نیازهای دانشجویان خصوصا مسائل مربوط به تغذیه،امور ورزشی،نقل و انتقالات،مشمولین،خوابگاهها،فارغ التحصیلان،امور رفاهی،وام های دانشجویی و سایر موارد و همچنین برقراری شرایط مطلوب و ایجاد بستری مناسب جهت دستیابی به اهداف علمی-فرهنگی دانشگاهیان تشکیل شده است.

جلسات کمیته دانشجویی در دو قالب عادی و اضطراری تشکیل می شودکه جلسات عادی به صورت ماهیانه و کمیته اضطراری درهر زمانی که هر یک از اعضای اصلی صلاح بداند،به رییس کمیته پیشنهاد و پس از تایید ایشان تشکیل خواهد شد.

 


 اعضای کمیته دانشجویی

نام و نام خانوادگی

سمت در دانشگاه

سمت در کمیته

آقای دکتر حسن امیری

معاون دانشجویی

رئیس کمیته

آقای دکتر حسن صفی خانی

مدیر دانشجویی

 دبیر کمیته  

سرکار خانم هنگامه صفری

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی

عضو کمیته

 آقای دکتر حسن صفی خانی

 مدیر آموزش

عضو کمیته

آقای امیر برزگر نژاد

 مدیر مالی

عضو کمیته  

 

دانشجوی کارشناسی ارشد

عضو کمیته