دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
 

 

 

دانلود رزومه آموزشی - پژوهشی  [PDF]


رزومه آموزشی و پژوهشی

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:  دکتر ناهید نیاری خمسی   

 تلفن دفتر:   7243181 831 0098                 

آدرس الکترونیکی: khamssi@gmail.com  nniari@iauksh.ac.ir   &    

 

سطح تحصیلات: دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی

مرتبه علمی: استادیار

 

 

سوابق تحصیلی

 


جوایز و موفقیت های علمی

 


داوری نشریات و مجلات علمی


-    داوری طرح های پژوهشی

 


مقالات علمی چاپ شده در مجله ISC


نیاری خمسی، ن.، رحیمزاده خویی، ف.، نیشابوری، م.، جوانشیر، ع. و مقدم، م. 1385. اثر سطوح رطوبتی متفاوت خاک بر شاخص های رشد، اجزای عملکرد و عملکرد عدس (Lens culinaris Medik). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد سیزدهم، ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات، صفحات 22-31.


مقالات علمی چاپ شده و در مجلات ISI

 


تجربیات علمی


مقالات علمی ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

 پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی


مقایسه ژنوتیپ های گندم نان از نظر شاخص های مقاومت به خشکی، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه 89-1388
تغییرات اسانس، ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد شوید تحت  شرایط آبیاری محدود، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، 1390
ارزیابی واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گندم دوروم در شرایط تنش خشکی آخر فصل 91-92