وظايف و اختيارات کمیته انتظامی اساتید 

رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی و صدور احکام اجرایی 

 

اعضای کمیته انتظامی اساتید
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در کمیته
آقای دکتر مسلم رستمی معاون آموزشی رئیس کمیته
آقای دکتر بابک کرمی مسئول کارگزینی هیأت علمی دبیر کمیته
دکتر محمدجواد جعفری رئیس منطقه 11 دانشگاه آزاد عضو اصلی کمیته
آقای منصور صادقی عضو هیأت علمی گروه زبان وادبیات فارسی عضو اصلی کمیته
آقای حسن صفی خانی مدیر آموزش عضو علی البدل کمیته
آقای امین باوندپور عضو هیأت علمی گروه مدیریت عضو علی البدل کمیته
آقای مجتبی آوریده کارشناس حقوقی دانشگاه عضو حقوقی بدون حق رأی