وظايف شوراي پژوهشي

 

مواردي كه در شوراي پژوهشي تصميم گيري مي شود:

 

·         بررسي طرح هاي پژوهشي ارائه شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه

·         بررسي درخواست هاي سفر علمي خارج از كشور اعضاء هيات علمي دانشگاه

·         بررسي و تاييد پرداخت حق تشويق مقالات علمي چاپ و ارائه شده به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه

·         بررسي طرح هاي پژوهشي اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه

·         بررسي درخواست مشاركت در همايش هاي علمي ساير واحدها  

 

اعضای شورای پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت در دانشگاه سمت در شورا
آقای دکتر محمد مهدی جوکار معاون پژوهش و فناوری رییس شورا
آقای دکتر محمدباقر قلیوند عضو هیأت علمی نیمه وقت گروه شیمی عضو شورا
آقای دکتر فرامرز ملکیان عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی عضو شورا
خانم دکتر مریم اسلام پناه عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی عضو شورا
آقای دکتر کیوان کاکابرایی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی عضو شورا
آقای دکتر حیدر خسروی عضو هیأت علمی گروه فیزیک عضو شورا
آقای دکتر کیوان شمس عضو هیأت علمی گروه کشاورزی عضو شورا
آقای دکتر مصطفی کرمی عضو هیأت علمی گروه صنایع غذایی عضو شورا
آقای دکتر بهروز راسخی مدیر امور پژوهش و فناوری دبیر شورا