شوراها، کمیته ها و ستادهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

حوزه پژوهش

شورای انتشارات

شورای پژوهشی

شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات

حوزه آموزش

کمیته ترفیع

کمیته منتخب استان

هیأت اجرایی جذب

کمیته انتظامی اساتید

شورای آموزشی

کمیسیون موارد خاص

حوزه دانشجویی

کمیته انضباطی

کمیته دانشجویی

کمیته نقل و انتقالات

کمیته تخفیف شهریه

کمیته ورزشی