حدیث روز : از امام علی (ع)
موضوع حدیث: حق. « نقل از : نهج البلاغه( صبح صالح) ص500 »
متن حدیث: برای انسان عیب نیست که حقش به تاخیر افتد ، عیب آن است چیزی را که حقش نیست بگیرد.