حدیث روز : از نبی مکرم اسلام (ص)
موضوع حدیث: حق فرزند بر پدر.« نقل از : نهج الفصاحه ص 447»
متن حدیث: حق فرزند بر پدرش این است که جز از راه حلال روزی او را تامین نکند .

اخبار حوزه ها