حدیث روز : از امام علی (ع)
موضوع حدیث: جایگاه جهاد در اسلام.« نقل از : الغارات (ط- الحدیثه) ج 2»
متن حدیث: براستی که جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند آن را برای اولیای خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوی و زره استوار خداوند و سپر محکم اوست .